All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Vietnamese Tongue Twisters

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/vi.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị.

2

Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển.

3

Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.

4

Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam. Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.

5

Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận.

6

Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng

7

Ðêm đen Đào đốt đèn đi đâu đó. Ðào đốt đèn đi đợi Ðài. Đài đến. Đào đòi đô, Đài đưa Đào đô, Ðào đòi Dylan Ðài đưa Dylan.

8

Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, râu ra, râu rụng, rầu rỉ rầu.

9

Mặt mập mọc một mụt mụn bọc
Hai mụt mụn bọc mọc mặt mập
Mặt mập mọc ba mụt mụn bọc
Bốn mụt mụn bọc mọc mặt mập

10

Một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút, ...

11

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, ...

12

Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột

13

Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng.

14

Buổi trưa ăn bưởi chua.

15

Con lươn nó luồn qua lườn.

16

Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi.

17

Lúa nếp là lúa nếp non.
Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng.
Lúa nếp là lúa nếp làng.
Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.

18

Anh Hạnh ăn hành hăng.

19

Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc.

20

Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ.

21

Anh Thanh ăn thạch, anh Thành ăn hành.

22

Sáng sớm sương xuống, Sáu Sậu xuống xuồng sang sông xem xổ số

Rough Translations

 1. up Tam thought I loved Tu since April but in thruth I loved Tam, so I tied to tell Tam that.
 2. up The chubby woman Ba sells rice cake on the sea shore.
 3. up Snails are cooked in a bronze pot, frogs in a earthen pot. German: Schnecke kocht man in Bronzetopf, Froesche in Tontopf.
 4. up (?) Lan went upstairs to get the blade. Lan got the sickle instead of the blade so Lan go upstairs again to get the sickle.
 5. up (?) bon = a fruit of Asia and Vietnam, binh = foot-soldier, bắt = catch, ba bốn bận = three or four times.
 6. up (?) chuối = banana
 7. up (?)
 8. up (?)
 9. up A big face has a pimple. Two pimples grow on a face. A big face has three pimples. Four pimples grow on a face.
 10. up One a tied knot, two tie a knot, three a tied knot, four tie a knot, ...
 11. up One a star's shining, two a bright star, three a star's shining, four a bright star, ... (go on)
 12. up A buddha at a pagoda holds a charm to drive away the mouse.
 13. up Lenin climb to the mountain to get water for cooking pluck
 14. up The lunchtime eating sour pomelos.
 15. up (?) Eel slitters throught the keel.
 16. up Sister has picked vegetable to boil, younger sister has already picked boiled vegetable.
 17. up Sticky rice is tender sticky rice. She enjoys the rising rice layers. Sticky rice is village's sticky rice. Rising rice layers feed the hog.
 18. up Mr Hanh is eating a fresh onion.
 19. up Boil duck egg tip-up, mix-up fresh duck egg, reboil duck egg tip-up, mix-up fresh duck egg again.
 20. up When (you) go up the mountain to get bamboo to make a shed (you) need to watch for flood water.
 21. up Mr. Thanh eats jelly, mr Thành eats onion.
 22. up Early morning it was foggy, Sau Sau went on a boat, crossed the river and see lottery results.

Thanks

Nghia Bui, Trong Chu, Tyler Đỗ, Peter MacMonagle, Quang Nguyễn Nhật, Leoheart Springbean, Tiffany Truong, Viet Anh Vo

Links

Ethnologue, Languages of the World: Vietnamese


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/vi.htm was last updated on 2018-06-15.